eagle rare kentucky straight bourbon whiskey price